Nedílnou součástí oboru wealth managementu jsou i svěřenské fondy, tzv. trusty. Již od léta 2017 jsem členem KOMORY SVĚŘENSKÝCH PORADCŮ A SPRÁVCŮ ČR, nejvyšší oborové autority v tuzemském trustovém průmyslu. Níže najdete základní informace o tom, co svěřenský fond je a k čemu slouží.

Pokud vás téma zajímá víc, domluvme se na úvodní bezplatné konzultaci. Společným úkolem členů Komory je edukovat širokou veřejnost v této formě správy cizího majetku a tak i když naše spolupráce nebude dále rozvíjena, poslouží minimálně tomuto účelu.

 

DEFINICE: Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je forma správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Účelově osamostatněný majetek se stává majetkem bez právní subjektivity, tedy „bez vlastníka“, je majetkem anonymním, samostatným. Zakladatel svěřenského fondu si vybere svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat.

Avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený Beneficient. Ten v souladu s konkrétními podmínkami svěřenského fondu sepsanými do statutu pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, ovšem s jeho podstatou nemůže žádným způsobem nakládat. Proto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele.

 

ksps_cr

 

Účel svěřenského fondu

Zákon rozlišuje svěřenské fondy podle jejich účelu na soukromé a veřejně prospěšné. S dalším rozlišením mimo zákonné dělení se setkáváme v praxi, kdy jsou svěřenské fondy členěny podle způsobu použití nebo podle typu.

Typy svěřenských fondů

 • osobní
 • rodinný
 • obchodní
 • charitativní
 • investiční

10 výhod svěřenského fondu

 • Identita zakladatele i beneficientů je skryta.
 • K majetku vyčleněnému do fondu nemá nikdo vlastnická práva, díky tomu je chráněn před snahami o jeho zmocnění nebo před případnými věřiteli.
 • Umožňuje oddělení vlastnictví, a tím snížení daňového základu zakladatele (nižší daňové odvody).
 • Zakladatel má kontrolu nad plněním ze svěřenského fondu vůči beneficientovi.
 • Chrání majetek v případě selhání osobních nebo obchodních vztahů.
 • Zajišťuje uspořádání majetkových vztahů podle vůle a podmínek zakladatele.
 • Chrání děti a členy rodiny před riziky spojenými se správou majetku nebo odpovědností spojenou s provozem podnikání.
 • Zachovává celistvost majetku a jeho nerozptýlení v důsledku chyb nebo rozdílných názorů na jeho správu.
 • Umožňuje členům rodiny podílet se na charitativní činnosti.
 • Pomáhá v rodině udržovat hodnoty, jež vybudovaly předchozí generace